SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

REGULAMIN SZKOŁY Success & Growth Language School

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania szkoły i dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.szkolajezykowa-goleszow.pl. Rodzice/opiekunowie lub dorośli uczestnicy kursu mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem i cennikiem szkoły. Regulamin i umowa na dany rok szkolny/kurs muszą być podpisane czytelnym podpisem przed rozpoczęciem kursu.

1. Informacje ogólne

 • 1.1. Szkoła językowa Success&Growth Language School jest własnością Sabiny Gazurek.
 • 1.2. Szkoła językowa Success&Growth Language School prowadzi kursy językowe dla dzieci (minimum 6 letnie), młodzieży, dorosłych, zwanych dalej Studentami; kursy specjalistyczne, kursy wakacyjne, kursy dla firm i instytucji, korepetycje z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, tłumaczenia.
 • 1.3. Zajęcia w szkole językowej Success&Growth Language School odbywają się pod adresem: ul. Cieszyńska 27, 43-440 Goleszów.

2. Organizacja

 • 2.1. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach (np. Kursy wakacyjne oraz inne przypadki ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
  • Semestr I - od września do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa śląskiego.
  • Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu).
 • 2.2. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Studentowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych oraz ustawowo wolnych.
 • 2.3. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, zgodna z aktualnym cennikiem nauczania na dany rok szkolny.
 • 2.4. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający kwalifikacje do nauczania języka obcego. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu.
 • 2.5. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Studenci są bezzwłocznie informowani. Student zobowiązuje się do podania numeru kontaktowego i adresu email na wypadek np. konieczności odwołania zajęć.
 • 2.6. W zależności od poziomu i grupy wiekowej lekcja trwa 45, 60 lub 90 minut.
 • 2.7. Zajęcia odbywają się w godzinach rannych, dopołudniowych, popołudniowych i wieczornych.

3. Prawa i obowiązki Studenta

3.1. Student ma prawo do:

 • a. Konsultacji w zakresie nauczanego materiału.
 • b. Wyrażania opinii, uwag i sugestii.
 • c. Odwołania się do właściciela szkoły w sytuacjach konfliktowych.
 • d. Jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności.
 • e. Przeniesienia się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że właściciel szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.
 • f. Darmowego korzystania z zaspbów szkolnej biblioteki językowej. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, student zoobowiązany jest do uniszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.

3.2. Student ma obowiązek:

 • a. Punktualnie przychodzić na zajęcia.
 • b. Przynosić na zajęcia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 • c. Obecności na każdych zajęciach, a w przypadku absencji dostarczenia usprawiedliwienia od rodziców/opiekunów.
 • d. Wykonywania zadań domowych, a w przypadku nieobecności uzupełniania materiału na bieżąco.
 • e. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania do nich.
 • f. Stosowania się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • g. Przystąpienia do semestralnego i rocznego testu.
 • h. Kulturalnego zachowania, utrzymywania porządku i dbania o mienie szkoły.
 • i. Okazywania szacunku osobom dorosłym i rówieśnikom.
 • j. Reagowania na krzywdę innych poprzez powiadomienie osoby dorosłej znajdującej się w pobliżu.
 • k. Pilnowania własnych rzeczy.
 • l. Wyłączania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń zakłócających prawidłowe przeprowadzenie zajęć.
 • m. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników kursu.

4. Prawa i obowiązki szkoły

 • 4.1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 • 4.2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 • 4.3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć na koniec kursu lub w innym dogodnym dla słuchaczy terminie.
 • 4.4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 • 4.5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 • 4.6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
  • - swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć,
  • - naruszają dobra osobiste i godność innych osób,
  • - stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób,
  • - naruszają postanowienia niniejszego regulaminu,
  • - dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy,
  • - dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy.
 • 4.7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 • 4.8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
 • 4.9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 • 4.10. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

5. Opłaty i pozostałe postanowienia

 • 5.1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 • 5.2. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, zgodna z aktualnym cennikiem nauczania na dany rok szkolny.
 • 5.3. Cena kursu nie uwzględnia opłaty za podręcznik.
 • 5.4. Opłaty za kursy muszą być dokonywane w terminie do 20-go każdego miesiąca.
 • 5.5. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub osobiście w placówce szkoły.
 • 5.6. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem jest nieobecność powyżej 2 tygodni.
 • 5.7. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:
  • - naukę drugiego języka - 10%
  • - rabat rodzinny - 10% na drugiego i kolejnego członka rodziny
  • - rabat studencki - 5%
 • 5.8. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 50% z testu końcowego.

6. Postanowienia końcowe

 • 6.1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 • 6.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

KONTAKT

SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

ul. Cieszyńska 27, 43-440 Goleszów
tel.: +48 727 934 801
tel.: +48 607 162 196
e-mail: info@szkolajezykowa-goleszow.pl