SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

KURSY DLA DOROSŁYCH

(język angielski)

A1 (Beginners)

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które zaczynają naukę języka obcego od podstaw.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Kurs trwa dwa semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 minut.

Po ukończeniu kursu beginners z wynikiem pozytywnym, słuchacze mogą kontynuować naukę na kursie niższym średnim - pre-intermediate (poziom A2).

 

A2 (Elementary/Pre-intermediate)

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które mają za sobą około 200 godzin lekcyjnych nauki języka.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Kurs trwa dwa semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 minut.

Po ukończeniu kursu pre-intermediate z wynikiem pozytywnym, słuchacze mogą kontynuować naukę na kursie średnio zaawansowanym - intermediate (poziom B1).

 

B1 (Intermediate)

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które mają za sobą około 320 godzin lekcyjnych nauki języka.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Kurs trwa w zależności od stopnia intensywności oraz poziomu wiedzy słuchaczy dwa lub trzy semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 minut.

Po ukończeniu kursu B1 z wynikiem pozytywnym, słuchacz może kontynuować naukę na kursie ADVANCED (poziom C1) lub konwersacjach

 

B2 (upper/post-intermediate)

Jest to kurs pomostowy przeznaczony dla dorosłych będących na poziomie FCE, a ich umiejętności leksykalno-gramatyczne nie są na poziomie CAE. 

Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu Cambridge English: (FCE), organizowanego przez Cambridge English Language Assessment.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Kurs trwa w zależności od stopnia intensywności oraz poziomu wiedzy słuchaczy dwa lub trzy semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 minut.

Po ukończeniu kursu upper/post-intermediate z wynikiem pozytywnym, naukę można kontynuować na kursie Advanced (poziom C1).

 

C1 (Advanced)

Jest to kurs pomostowy przeznaczony dla dorosłych będących na poziomie CAE.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Kurs trwa w zależności od stopnia intensywności oraz poziomu wiedzy słuchaczy dwa lub trzy semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 minut.

 

Konwersacje na poziomie A1-B1

Są to zajęcia przeznaczone dla wszystkich dorosłych począwszy od poziomu podstawwowego do średniozaawansowanego. Zajęcia są prowadzone w formie luźnych sterowanych rozmów przy kawie i herbacie. Taki sposób prowadzenia zajęć ma na celu stworzenie sprzyjających warunków do rozmowy.

 

Konwersacje na poziomie B2-C1

Są to zajęcia przeznaczone dla wszystkich dorosłych począwszy od poziomu średnio zaawansowanego do zaawansowanego. Zajęcia są prowadzone w formie luźnych sterowanych rozmów przy kawie i herbacie. Taki sposób prowadzenia zajęć ma na celu stworzenie sprzyjających warunków do rozmowy.

 

KONTAKT

SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

ul. Cieszyńska 27, 43-440 Goleszów
tel.: +48 727 934 801
tel.: +48 607 162 196
e-mail: info@szkolajezykowa-goleszow.pl